Encelia frutescens - Rayless encelia Previous   Index   Next