Asclepias subulata - White-stemmed milkweed Previous   Index   Next