Physalis lanceifolia - Narrow-leaved tomatillo (fruit) Previous   Index   Next