Mirabilis jalapa - Four o'clock (white) Previous   Index   Next