Glycyrrhiza lepidota - Wild licorice Previous   Index   Next