Plantago elongata - Prairie plantain Previous   Index   Next