Plantago lanceolata - English plantain Previous   Index   Next