Tauschia arguta - Southern tauschia Previous   Index   Next